Загальна інформація

Страхова компанія "НАДІЙНА" була заснована 11 травня 2006 року, про що здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1 070 102 0000 019742.

Офіційне найменування компанії:

українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЙНА"

скорочене - ПРАТ "СК "НАДІЙНА"

російською мовою:

повне - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНАЯ"

скорочене - ЧАО "СК "НАДЕЖНАЯ"

англійською мовою:

повне - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INSURANCE COMPANY "RELIABLE"

скорочене - PJSC "IC "RELIABLE"

Статутний капітал компанії становить: 15 000 000,00 грн.

Код ЄДРПОУ: 34350924

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія СТ №444 від 11.06.2006р.

Організаційно-правова форма за КОПФГ: 230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Інституційний сектор економіки за КІСЕ: S.12802 Приватні страхові корпорації

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8

Банківські реквізити:

п/р UA85 3808 0500 0000 0000 2650 7235 8 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві

Акціонерами компанії є 10 фізичних осіб - резидентів України, частки яких у статутному капіталі компанії перевищують п'ять відсотків, а саме:

1. Боднар О.П.

2. Жураховська Н.Б.

3. Загнойко О.М.

4. Згоба О.М.

5. Песиголовець Я.О.

6. Синельниченко Ю.П.

7. Сіпунова С.С.

8. Фафруник В.Б.

9. Шабаш Роман Іванович

10. Ященко Ю.В.

У власності членів виконавчого органу компанії відсутні акції компанії.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: відсутні

Страхова компанія створена з метою надання страхових та перестрахових послуг резидентам України та нерезидентам шляхом здійснення підприємницької діяльності у відповідності з чинним законодавством України.

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний Банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА» НАДАЄ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ:

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг: послуги у сфері страхування.

Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в конкретному договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

Страхова компанія «НАДІЙНА» не надає додаткові фінансові послуги.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно з нормами Податкового Кодексу України.

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом переговорів. Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. В разі виникнення між сторонами судового спору щодо відмови у виплаті страхового відшкодування та / або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру страхового відшкодування на період до вступу судового рішення в законну силу не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України (інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов’язань. До правовідносин за договором застосовується виключно пеня, передбачена умовами договору та не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон: 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua

Реквізити органу з питань захисту прав споживачів:

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680, м.Київ-150, вул. Горького, 174

Телефони: (044) 528-05-53; (044) 528-94-38; (044) 528-54-33; (044) 528-94-36.

Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про страхування» дозволяється виконання страхової діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт). Розмір винагороди Страхової компанії, у випадку, якщо вона пропонує послуги у сфері страхування, що надаються іншими страховиками, встановлюються у відповідних цивільно–правових угодах»

Види діяльності Страхової компанії «НАДІЙНА»:

- Інші види страхування, крім страхування життя (основний);

- Перестрахування;

- Оцінювання ризиків та завданої шкоди;

- Діяльність страхових агентів і брокерів.

Наші ліцензії