Страхування цивільної відповідальності

Страхування цивільної відповідальності

Добровільне

Загальна інформація

Будь-яка діяльність, в тому числі професійна, пов'язана з ризиком заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну третіх осіб – як фізичних, так і юридичних. Заподіяння шкоди третім особам спричиняє виникнення обов'язку його відшкодування.

Договір страхування відповідальності є найнадійнішим та найефективнішим засобом захисту Ваших майнових інтересів, пов’язаних з обів’язком відшкодування заподіяного Вами збитку третім особам.

Страховим ризиком є певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, на випадок якої проводиться страхування майнових інтересів Страхувальника, пов'язаних з його обов'язком відшкодувати шкоду, заподіяну ним життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.

Страхування поширюється на:

1. Відповідальність за збитки, завдані порушенням зобов'язань;

2. Відповідальність за заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.

Страхування здійснюється на користь будь-яких осіб, яким може бути заподіяна шкода.

На окремих умовах ми пропонуємо Вам наступні види страхування відповідальності:

- Відповідальність суб'єкта підприємницької діяльності

- Відповідальність орендаря

- Відповідальність роботодавця

- Відповідальність товаровиробника

- Відповідальність власника автостоянки /гаражу

- Відповідальність організатора видовищних заходів

- Відповідальність власника готельно-туристичного комплексу

Відповідальність суб'єкта підприємницької діяльності

Страхувальниками визнаються юридичні особи будь-якої форми власності, а також дієздатні фізичні особи – індивідуальні підприємці без утворення юридичної особи (які пройшли державну реєстрацію як суб'єкт підприємницької діяльності, що одержали ліцензію на здійснення своєї підприємницької діяльності (у випадку, коли вид діяльності підлягає ліцензуванню), видану уповноваженими на це державними, місцевими чи іншими органами, термін дії якої триває протягом терміну дії Договору страхування.

Страховим випадком визнається обґрунтована претензія чи рішення судових органів, що вступило в законну силу, щодо зобов'язання Страхувальника відшкодувати прямий збиток майновим інтересам третьої особи, який виник в процесі підприємницької діяльності Страхувальника в результаті:

- ненавмисної помилки (недбалості, недогляду) при виконанні дій, передбачених посадовими інструкціями;

- ненавмисної помилки при виконанні зобов’язань, передбачених договорами підприємницької діяльності;

- ненавмисної втрати і псування майна (документів, матеріалів і т.п.);

- ненавмисне розголошення відомостей, документів, що стали відомі Страхувальнику в зв'язку з його підприємницькою діяльністю;

- виконання інших дій, пов'язаних з підприємницькою діяльністю Страхувальника, прямий збиток від який може бути відшкодований і які спеціально обумовлені в Договорі страхування.

Страховий тариф встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику, обраного Страхувальником ліміту відповідальності, виду підприємницької діяльності й інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

Відповідальність орендаря

З кожним роком збільшується кількість угод по оренді офісів, торговельних і розважальних центрів, і іншої комерційної нерухомості. При оренді приміщень і в орендодавця, і в орендаря крім ризиків, пов'язаних з володінням власним майном виникають ще ризики заподіяння шкоди майновим інтересам третіх осіб: в орендаря — майну орендодавця, в орендодавця — майну орендарів. У зв'язку із цим, дуже часто в договорах оренди з'являється обов'язкова умова наявності у орендаря договора страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди.

Страховим випадком є несподівана і ненавмисна подія (пожежа, вибух, побутовий або аварійний витік води із водопровідної чи теплової мережі), що сталася при веденні Страхувальником господарської діяльності в орендованих приміщеннях протягом дії Договору страхування, внаслідок якої порушена цілісність або якість об'єкта оренди і внаслідок якої виникає відповідальність Страхувальника перед орендодавцем за завданий збиток.

Страховий тариф встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику, обраного Страхувальником ліміту відповідальності, виду господарської діяльності та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

Відповідальність роботодавця

В межах даного виду страхування ПАТ „СК „НАДІЙНА” проводить страхування відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну життю та/або здоров'ю його працівникам при виконанні ними зобов'язань, передбачених трудовими договорами.

Договір страхування відповідальності роботодавця вважається укладеним на користь працівників - громадян, що перебувають зі Страхувальником у трудових відношеннях відповідно до трудового договору (контракту), договору підряду, доручення та інших зобов'язань, пов'язаних з особистою працею громадян, підтверджених цивільно-правовими угодами.

Працівниками вважаються:

- робітники та службовці, що перебувають на постійній, тимчасовій, сезонній роботі;

- позаштатні працівники та особи, що працюють по сумісництву;

- студенти і учні, які проходять виробничу практику на підприємстві.

Страховими випадками є травми працівників підприємства будь-якого походження (хімічна, механічна, термічна і т. ін.), отримані ними внаслідок:

- аварій, пожеж, руйнації будинків, споруд і конструкцій;

- теплових ударів, опіків; обмороження, утоплення; враження електричним струмом, блискавкою;

- гострих отруєнь;

- стихійних лих, надзвичайних подій та інших чинників, що не включені в перелік випадків, що спричинили тимчасову або стійку втрату працівником професійної працездатності або його смерть, коли у постраждалих (або його спадкоємців) є всі підстави вимагати від роботодавця в установленому законом порядку відшкодування заподіяної ним шкоди.

Страховий тариф встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику, обраного Страхувальником ліміту відповідальності, виду господарської діяльності та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

Відповідальність товаровиробника

ПрАТ „СК „НАДІЙНА” проводить страхування відповідальності товаровиробника перед третіми особами (споживачами) за безпеку продукції (товару).

Страхувальником є юридична особа, що діє на законних засадах, або дієздатний громадянин, що є підприємцем відповідно до законодавства України, господарська діяльність яких пов'язана з виробництвом, імпортом, експортом, реалізацією товару (продукції) або коли особа позначена в якості виробника цієї продукції на ярликах, етикетках, торгових марках або в іншому спеціальному маркуванні.

Страховим випадком є несподівана і ненавмисна подія, що відбулася в зв'язку з використанням споживачами продукції (товарів) Страхувальника, що містять конструктивні, виробничі, рецептурні або інші недоліки і внаслідок чого настає його відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

Страховий тариф встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику, обраного Страхувальником ліміту відповідальності та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

Відповідальність власника автостоянки/гаража

ПрАТ „СК„НАДІЙНА” проводить страхування відповідальності власника автостоянки/гаражу за пошкодження, знищення або викрадення автотранспортного засобу, що належить третім особам і знаходиться у Вас на зберіганні.

Страховою подією є несподівана і ненавмисна подія, що сталася в процесі ведення власником автостоянки (гаража) господарської діяльності і внаслідок якої наступає його відповідальність за заподіяний збиток майну, яке було передано йому на збереження.

Страховим випадком є зобов'язання власника автостоянки відшкодувати збиток внаслідок пошкодження, знищення або втрати автотранспортного засобу на території автостоянки/гаражу, що сталися внаслідок:

- пожежі;

- руйнування будинків і споруд;

- падіння дерев та інших предметів;

- стихійних лих: землетрусу, повені, паводка, бурі, вихору, смерчу, граду, та ін;

- протиправних дій зловмисників;

- викрадення автотранспортного засобу, та інших чинників, що не увійшли до переліку, коли у постраждалого власника автотранспортного засобу є підстави вимагати від власника автостоянки у встановленому законом порядку відшкодування заподіяної йому шкоди.

Страхова сума встановлюється за бажанням сторін договору, і може дорівнювати середньоденній вартості автомобілів, які зберігаються на стоянці Страхувальника.

Страховий тариф встановлюється Страховиком, виходячи з оцінки конкретного ризику, обраного Страхувальником ліміту відповідальності та інших обставин, що впливають на ступінь ризику.

Відповідальність організатора видовищних заходів

ПрАТ „СК„НАДІЙНА” проводить страхування відповідальності підприємства-організатора видовищного заходу за збиток, завданий третім особам під час проведення такого заходу.

До числа видовищних заходів, організатори яких страхують свою відповідальність перед третіми особами, можуть бути віднесені: виставки, концерти, спортивні змагання, циркові вистави, шоу, ярмарки і т.ін.

Страховим випадком є несподівана і ненавмисна подія, що сталася в процесі проведення Страхувальником видовищного заходу на території, яка ним заявлена, внаслідок якої настає його відповідальність за заподіяну шкоду життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

Такими подіями можуть бути: пожежа, вибух, руйнація конструктивних елементів будівлі (споруди) та декоративних елементів приміщення, падіння люстри, слизькість підлоги і т.ін.

Страхова сума встановлюється угодою Сторін в кожному конкретному Договорі, з врахуванням індивідуальних характеристик об’єкту страхування, можливих майнових вимог і інших чинників.

Страховий тариф встановлюється в залежності від характеру діяльності Страхувальника, виду і ступеня ризику, інших умов, що суттєво впливають або можуть вплинути на ступінь ризику.

Відповідальність власника готельно-туристичного комплексу

ПрАТ „СК„НАДІЙНА” провадить страхування відповідальності суб'єкта господарської діяльності - готельно-туристичного комплексу за збиток, завданий третім особам, що тимчасово проживають в готелі (споживачам готельно-туристичних послуг), пов’язаний з володінням, використанням або розпорядженням майном Страхувальника та/або здійснення господарських операцій, зазначених у Договорі страхування.

Термін «гостельно-туристичний комплекс» поширюється на готелі, кемпінги, мотелі, оздоровчі заклади (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати) і т.ін. в межах закріпленої за ними території (проживання, харчування, відпочинок, розваги і т.ін.).

Страховими випадками є травми будь-якого походження (хімічна, механічна, термічна й т.ін.), отримані внаслідок:

- пожежі, вибуху;

- падіння на слизькій підлозі, через погане освітлення, захаращення проходів і т.ін.;

- ураження електричним струмом;

- нанесення тілесних пошкоджень іншою особою (включаючи навмисне убивство);

- аварій, руйнації будинків, споруд і конструкцій;

- стихійних лих, надзвичайних подій;

- інші, що не війшли в перелік випадки, що спричинили собою тимчасове або стійке пошкодження здоров'я (інвалідність) або смерть споживача готельно-туристичних послуг чи завдали шкоду його особистому майну, коли у постраждалого (або його спадкоємців) є всі підстави вимагати від Страхувальника відшкодування заподіяної ним шкоди у встановленому законом порядку.

Страховий тариф встановлюється в залежності від виду і ступеня ризику, інших умов, що суттєво впливають або можуть вплинути на ступінь ризику.