Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»

(код ЄДРПОУ 34350924, місцезнаходження: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі –Загальні збори), які відбудуться 15 березня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8.

Реєстрація учасників буде проводитися 15 березня 2019 року за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 березня 2019 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представнику акціонера – також нотаріально посвідчений документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання складу Лічильної комісії та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в особі Наумчук В.М.; обрати секретарем зборів Биховченко О.В. та уповноважити секретаря зборів провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

2. Затвердження регламенту, порядку проведення Загальних зборів та порядку голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів та порядок голосування:

- Час на доповідь- 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Запитання подаються до Головуючого Загальних зборів в письмовій формі.

- На підрахунок голосів відвести 5 хвилин.Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом Лічильної комісії.

- Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариствата печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

4. Призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», код за ЄДРПОУ 35316245.

Проект рішення: Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП», код за ЄДРПОУ 35316245.

5. Призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА», код ЄДРПОУ 25409247.

Проект рішення: Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АРАМА», код ЄДРПОУ 25409247.

З документами щодо питань порядку денного та проектами рішень, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися на офіційному сайті Товариства – (http://nadiyna.com.ua/) та за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00хв. Відповідальна особа: Президент Ісаєв Микита Костянтинович, тел. (044) 428-14-19.

Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Президент ПрАТ «СК «НАДІЙНА»

М.К. Ісаєв