Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»

(код ЄДРПОУ 34350924, місцезнаходження: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8.

Реєстрація учасників буде проводитися 29 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2019 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 25 березня 2019р. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 8000 (вісім тисяч) простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 8000 (вісім тисяч). Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представнику акціонера – також нотаріально посвідчений документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Про обрання складу Лічильної комісії та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:Обрати Лічильну комісію в особі Наумчук В.М.; обрати секретарем зборів Биховченко О.В. та уповноважити секретаря зборів провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

2.Затвердження річного звіту Товариства за 2018р.

Проект рішення:: Затвердити річний звіт Товариства за 2018рік.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора;

Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, Затвердити звіт Ревізора за 2018 рік, Затвердити звіт Виконавчого органуза 2018рік.

4.Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення: З урахуванням діяльності Товариства за підсумками 2018 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

5. Затвердження напрямків діяльності Товариства на наступний рік.

Проект рішення:Затвердити напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

З документами щодо питань порядку денного та проектами рішень, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися на офіційному сайті Товариства – (http://nadiyna.com.ua/) та за адресою: м.Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00хв.

Відповідальна особа:Президент Ісаєв Микита Костянтинович, тел. (044) 428-14-19.

Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника | Період

Звітний 2018 | Попередній 2017

Усього активів 33 711 | 32 395

Основні засоби (за залишковою вартістю) 95 | 56

Запаси 66 | 66

Сумарна дебіторська заборгованість 16 058 | 12 667

Гроші та їх еквіваленти 13 596 | 8 272

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2 680 | 7 296

Власний капітал 18 552 | 23 168

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15 000 | 15 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4 949 | 3 360

Поточні зобов'язання і забезпечення 10 210 | 5 867

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (4 616) |(3 486)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 | 8000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (577,00) | (435,75)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Президент ПрАТ «СК «НАДІЙНА»

М.К. Ісаєв