Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НАДІЙНА»

(код ЄДРПОУ 34350924, місцезнаходження: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2018 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8.

Реєстрація учасників буде проводитися 27 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представнику акціонера – також нотаріально посвідчений документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Про обрання складу Лічильної комісії та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:Обрати Лічильну комісію в особі Наумчук В.М.; обрати секретарем зборів Биховченко О.В. та уповноважити секретаря зборів провести підрахунок голосів з цього питання порядку денного.

2.Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора;

Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, Затвердити звіт Ревізора за 2017 рік, Затвердити звіт Виконавчого органуза 2017рік.

4.Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення: З урахуванням збитковості діяльності Товариства за підсумками 2017 року розподіл прибутку не проводити, а покриття збитків здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

5. Затвердження напрямків діяльності Товариства на наступний рік.

Проект рішення:Затвердити напрямки діяльності Товариства на наступний рік.

6.Про затвердженнявнутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: затвердити наступні положення Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Виконавчий орган Товариства; Положення про Ревізора Товариства. Доручити голові виконавчого органу Товариства підписати вищезазначені положення.

7.Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: - Голови Наглядової ради Юриної Л.Г. - члена Наглядової ради Сіпунової С.С.; - члена Наглядової ради Шабаша Р.І.

8.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.Про затвердження умов цивільно-правових/трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства і визначити голову виконавчого органу Товариства особою, уповноваженою від імені Товариства на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

10.Про надання згоди Виконавчому органу Товариства на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати згодуВиконавчому органу Товариства на вчинення значних правочинів.

З документами щодо питань порядку денного та проектами рішень, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитися на офіційному сайті Товариства – (http://nadiyna.com.ua/) та за адресою: м.Київ, вул. Вишгородська, 45а/6, оф. 8 в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 11 год. 00 хв. до 16 год. 00хв. Відповідальна особа: В.о. Президента Ісаєв Микита Костянтинович, тел. (044) 428-14-19.

Права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 Закону

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер відповідно до вимог статті 38 Закону має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (у разі доповнення порядку денного Загальних зборів питаннями про обрання персонального складу органів Товариства). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

До початку Загальних зборів акціонери також можуть направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю

Акціонер відповідно до вимог Цивільного кодексу України та статті 39 Закону може видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо участі та голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період

Звітний 2017 Попередній 2016

Усього активів 32 395 45 653

Основні засоби (за залишковою вартістю) 56 61

Запаси 66 30

Сумарна дебіторська заборгованість 12 667 8 053

Гроші та їх еквіваленти 8 272 14 762

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 7 296 11 087

Власний капітал 23 168 26 654

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 15 000 15 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3 360 4 700

Поточні зобов'язання і забезпечення 5 867 14 299

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (3 486)6 259

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8000 8000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (435,75) 782,38

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні В.о. Президента ПрАТ «СК «НАДІЙНА»

М.К. Ісаєв